• Przedszkole Nr 5 „Weseli Sportowcy”

  Przedszkole jest placówką publiczną z oddziałem integracyjnym, której organem prowadzącym jest Burmistrz Miasta Luboń.

  Przedszkole Kontakt
 • Przedszkole Weseli Sportowcy

  mieści się w pięknym, parkowym otoczeniu. Dzieci codziennie korzystają z ogrodu jordanowskiego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku.

  Przedszkole Kontakt

 

Podstawowe informacje

Weseli Sportowcy Przedszkole Publiczne Luboń

Nazwa przedszkola: Przedszkole Nr 5 „Weseli Sportowcy”

Adres przedszkola: 62 – 030 Luboń, ul.Osiedlowa 19

Numer telefonu i fax: 61  8 130 940

Godziny pracy przedszkola: 6.00 – 16.30 tj. 10,5 godziny dziennie od poniedziałku do piątku

W ciągu roku czynne jest 11 miesięcy.

           AKTUALNOŚCI  2018/2019

ZAPRASZAMY  RODZICÓW  DZIECI

NOWOPRZYJĘTYCH

DNIA  21.05.2019 (WTOREK)

GODZ.17.00

NA  SPOTKANIE  INFORMACYJNE

(BEZ  DZIECI)

PRZYPOMINAMY  O  KONIECZNOŚCI  ZŁOŻENIA

DOKUMENTU  WOLI  ZAPISU  DZIECKA  DO  NASZEGO

PRZEDSZKOLA  W  DNIACH

09.04.2019 – 12.04.2019 DO GODZ.15.00

 

11.04.2019  O  GODZINIE  9.15.  ZAPRASZAMY  RODZICÓW

DO  UDZIAŁU  W  ZAJĘCIACH OTWARTYCH

O  TEMATYCE  WIOSENNO – ŚWIĄTECZNEJ

DO  12 KWIETNIA  PROSIMY  O  PRZYNIESIENIE

DO  PRZEDSZKOLA  PODPISANYCH  KOSZYCZKÓW

Serdecznie zapraszamy dzieci z rodzicami,

biorących udział w tegorocznej rekrutacji

do odwiedzenia naszego przedszkola

12 marca 2019 r. (we wtorek) od godz. 15:00

w ramach „Drzwi Otwartych”

17.12.2018 o godzinie 09.15.

zapraszamy kolejny raz

wszystkich rodziców na poranne

zajęcia otwarte

Zapraszamy wszystkich rodziców

dnia 05.11.2018 (poniedziałek)

o  godzinie 15.00

 

 

Serdecznie zapraszamy rodziców

na pierwszy w tym roku szkolnym dyżur informacyjny

24.10.2018 ŚRODA

w godzinach 17.00 – 18.00

lub po indywidualnym uzgodnieniu terminu.

Spotkanie jest okazją do omówienia rozwoju dziecka,

jego osiągnięć i sukcesów.

 

 

W roku szkolnym 2018-2019 nasze przedszkole przystąpiło do MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO:

MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”

 

 • Organizatorem projektu w roku szkolnym 2018/2019 jest Grupa MAC S.A. (właściciel marek MAC Edukacja, MAC Technologie i MAC Dydaktyka), z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Witosa 76 przy współpracy z CEBP 24.12 Sp. z o.o. wydawcą miesięcznika Bliżej Przedszkola.

 • Autorem projektu jest Aneta Konefał, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej.

Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:

a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,

b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,

c) wprowadzenie dziecka w świat literatury

d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,

e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,

f) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,

g) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,

h) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,

i) kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,

j) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,

k) promocja przedszkola,

l) rozwijanie współpracy między nauczycielami.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019.

W ramach projektu Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury dzieci będą brały udział w następujących modułach:

 • Mały Miś – czytające Przedszkolaki tzw. wersja przedszkolna

 • Mały Miś uczy samodzielności

 • 100-lecie niepodległości: „Pokaż radość Przedszkolaku”!

 • Kulinarne warsztaty z Małym Misiem

 • Mały Miś i Dzień Bezpiecznego Internetu

 • Kuferek Kreatywności Małego Misia

 • Misiowe aktywności sportowe

Małe pluszowe misie wkrótce odwiedzą wszystkie domy naszych przedszkolaków.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) dalej RODO, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO Przedszkola nr 5 Weseli Sportowcy.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu nr 5 Weseli Sportowcy w Luboniu jest Dyrektor Przedszkola nr 5 Weseli Sportowcy.

Inspektor ochrony danych osobowych w Przedszkolu nr 5 Weseli Sportowcy został powołany zgodnie z Art. 158 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r.

Administrator danych osobowych – Dyrektor Przedszkola nr 5 Weseli Sportowcy przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz Art. 9 Ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:

a) rekrutacji dzieci do przedszkola ,

b) ewidencji dzieci,

c) prowadzenia dziennika zajęć,

d) sprawozdawczych,

e) dokumentowania pracy przedszkola

f) promowania pracy przedszkola w formie umieszczania na stronie internetowej przedszkola opisów działalności przedszkola wraz ze zdjęciami.

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będzie:

a) Przedszkole nr 5 weseli Sportowcy

b) organy: nadzoru pedagogicznego i prowadzący

c) podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane
w związku z organizacją pracy szkoły,

d) podmioty współpracujące z przedszkolem w zakresie edukacji, opieki i wychowania, zgodnie z obowiązującym prawem – Ustawa Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r.
z poźn. zmianami.

Pani/Pana dane osobowe dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
z obowiązującym prawem.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Przedszkola nr 5 Weseli Sportowcy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej szkoły wobec Pani/Pana dziecka.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Szanowni Państwo, w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) osoby, które nie życzą sobie by wizerunek dziecka został upublicznionych na naszej stronie internetowej proszone są o kontakt z administratorem Przedszkola nr 5 Weseli Sportowcy: adres e-mail: przedszkole@weselisportowcy.edu.pl lub telefonicznie 663 988 108.

      AKTUALNOŚCI 2017/ 2018

W  BIEŻĄCYM  ROKU  SZKOLNYM  LIPIEC

JEST  MIESIĄCEM  PRZERWY  URLOPOWEJ.

W  TYM  CZASIE  MOŻNA  ZAPISAĆ  DZIECI  DO:

PRZEDSZKOLA  NR 1, PUNKTU  PRZEDSZKOLNEGO  TRÓJECZKA,

TIP  TOPKA  LUB  MAŁYCH  TALENTÓW.

W  SIERPNIU NASZE  PRZEDSZKOLE  PEŁNI DYŻUR WAKACYJNY.

ABY  MÓC  Z  NIEGO  SKORZYSTAĆ TRZEBA  PODPISAĆ  UMOWĘ

W  TERMINIE DO 15.06.2018

ZAPRASZAMY  RODZICÓW  DZIECI  NOWO PRZYJĘTYCH

DNIA  11.06.2018 PONIEDZIAŁEK

GODZINA  17.00

NA  SPOTKANIE  INFORMACYJNE

(BEZ  DZIECI)

CZEKAMY  NA  WAS!!!!

 

FESTYN RODZINNY

24 MAJA 2018 R. (CZWARTEK) OD GODZ. 16:00

Zapraszamy wszystkie rodziny w naszym przedszkolu do wspólnej zabawy. Początek o godz. 16:00.

W programie:

– występy dzieci z okazji Dnia Rodziny,

– muzyka i animacje związane z tematem zdrowych owoców,

– tradycyjna loteria fantowa, – „łowienie” maskotek,

– działania plastyczne, zainspirowane nazwami grup,

– malowanie „buziek”, – zabawy na trampolinach,

– odwiedziny wozu strażackiego z OSP Luboń,

– możliwość skorzystania z kawiarenki i poczęstunku.

ZAPROSZENIE

Zapraszamy wszystkich rodziców na zebranie w poszczególnych grupach

dnia 23.04.2018  poniedziałek o godz.17.00.

 

DLA NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW, RODZICÓW, PRZYJACIÓŁ

Serdeczne życzenia radości i siły płynącej z istoty Świąt Wielkanocnych,

by uśmiech i wiosenny optymizm towarzyszyły Wam każdego dnia.

ŻYCZĄ PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

Serdecznie zapraszamy rodziców

26.03.2018 (poniedziałek)

o godzinie 9.15 na zajęcia otwarte

o tematyce wiosenno – świątecznej

 

Prosimy o przynoszenie do piątku 23.03.2018

koszyczków wielkanocnych

 

                                                   UWAGA!  UWAGA!

                                                   ZAPRASZAMY  14 MARCA  2018 r. (ŚRODA)

                                                           OD  GODZINY  15.00 – 16.30

                                         DZIECI I RODZICÓW, KTÓRZY CHCĄ DO NAS DOŁĄCZYĆ

                                                          W NOWYM ROKU SZKOLNYM.

                        MAMY NADZIEJĘ, ŻE SPOTKANIE BĘDZIE OKAZJĄ DO WSPÓLNEJ ZABAWY,

                                            ROZMOWY Z PANIAMI I OBEJRZENIA PRZEDSZKOLA.

 

 

 

 

 

Grupy: