“Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.”                                                              Janusz Korczak 

Witamy w roku szkolnym 2020/2021

Nauczyciele:

Karolina Waligórska

Karolina Pawlicka

Praca wychowawczo-dydaktyczna w grupie dzieci 3 i 4 letnich prowadzona jest w oparciu o Podstawę Programową i obejmuje treści zawarte w programie wychowania przedszkolnego: „Zabawy z porami roku” autorstwa I. Lewkowicz, dr. A. Tworkowskiej Baraniuk oraz Statut Przedszkola, roczny – miesięczne plany pracy. Ramowy plan dnia.

Celem jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka we wszystkich jego sferach:  fizycznej, emocjonalnej, społecznej i poznawczej.

W naszej grupie pracujemy elementami następujących metod:

C. Orffa,  gimnastyki twórczej R. Labana, pedagogika zabawy Klanza, Edukacja przez ruch D. Dziamskiej, Aktywne słuchanie muzyki wg. Batti Strauss, metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Metoda Dobrego Startu, Metoda Projektu, Dziecięca Matematyka E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, Elementy Odimiennej Metody Czytania I. Majchrzak.

Pomagają one wyzwolić naturalną, swobodną i twórczą aktywność naszych przedszkolaków. Zapewniają dzieciom podmiotowość w procesie nauczania a stosowanie ich daje możliwość indywidualnych  twórczych działań.

Edukacja przedszkolna – wskazane podstawą programową –  wspomaganie rozwoju, wychowanie i kształcenie w obszarze:

Kształtowania  umiejętności społecznych dzieci

 • Porozumiewanie się z dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 • Oczekiwane kompetencje i umiejętności:
 • Obdarzanie uwagą dzieci i dorosłych.
 •  Rozumienie wypowiedzi i oczekiwań.
 •  Stosowanie zwrotów grzecznościowych.
 •  Zachowanie adekwatne do sytuacji.
 •  Przestrzeganie reguł (w zabawach i świecie dorosłych).
 •  Samodzielność w sytuacjach codziennych.
 •  Przewidywanie skutków własnych działań.
 •  Empatyczne rozumienie trudnej sytuacji życiowej innych dzieci.
 • Zna podstawowe dane o sobie.
 • Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa.

Obszary edukacji przedszkolnej – przewidywanie kompetencji dziecka

Edukacja przedszkolna – wskazane podstawą programową – wspomaganie rozwoju, wychowanie i kształcenie w obszarze:

Kształtowania czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych

Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku
Oczekiwane kompetencje i umiejętności:
 • Umiejętność poprawnego mycia się i  wycierania oraz mycia zębów.
 • Właściwe zachowanie przy stole podczas posiłków, nakrywanie do stołu, sprzątanie po sobie.
 • Samodzielność w korzystaniu z toalety.
 • Samodzielność w ubieraniu i rozbieraniu się.
 • Dbałość o osobiste rzeczy.
 • Utrzymywanie porządku w swoim otoczeniu.

Obszary edukacji przedszkolnej – przewidywanie kompetencji dziecka

Edukacja przedszkolna – wskazane podstawą programową – wspomaganie rozwoju, wychowanie i kształcenie w obszarze:

Wspomaganie rozwoju mowy dzieci

Oczekiwane kompetencje i umiejętności:

 • Poprawność wypowiedzi pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym, składniowym
 • Płynność mówienia, dostosowanie natężenia i tonu głosu do sytuacji
 • Uważne słuchanie ze zrozumieniem
 • Umiejętność zadawania pytań o niezrozumiałe fakty
 • Umiejętność formułowania dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach
 • Zrozumiałe komunikowanie swoich potrzeb i  decyzji

Obszary edukacji przedszkolnej – przewidywanie kompetencji dziecka

Edukacja przedszkolna – wskazane podstawą programową –wspomaganie rozwoju, wychowanie i kształcenie w obszarze:

Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych

Poznawanie i rozumienie siebie i swojego otoczenia. Oczekiwane kompetencje i umiejętności:

 • Przewidywanie skutków działań manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach).
 • Grupowanie obiektów – klasyfikowanie, formułowanie uogólnień (co do siebie pasuje, cechy wspólne, cechy różnicujące).
 • Kształtowanie i doskonalenie myślenia przyczynowo -skutkowego, przewidywanie co się może zdarzyć.

Obszary edukacji przedszkolnej – przewidywanie kompetencji dziecka

Edukacja przedszkolna – wskazane podstawą programową wspomaganie rozwoju, wychowanie i kształcenie w obszarze:

Wychowania zdrowotnego i kształtowania sprawności fizycznej dzieci

Oczekiwane kompetencje i umiejętności:

 • Umiejętność dbania o własne zdrowie.
 • Orientacja w zakresie zdrowego odżywiania.
 • Rozumienie związku między chorobą a leczeniem, konieczności poddawania się leczeniu i przyjmowania leków/zastrzyków.
 • Gotowość doskonalenia własnej sprawności fizycznej.
 • Aktywne uczestnictwo w zajęciach ruchowych, zabawach, grach w ogrodzie, parku, na boisku i sali gimnastycznej.

Obszary edukacji przedszkolnej – przewidywanie kompetencji dziecka

Edukacja przedszkolna wskazane podstawą programową – wspomaganie rozwoju, wychowanie i kształcenie w obszarze:     

Wdrażania dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych

Oczekiwane kompetencje i umiejętności:

 • Umiejętność właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia.
 • Umiejętność poproszenie o pomoc.
 • Umiejętność bezpiecznego poruszania się po drogach i korzystania ze środków transportu.
 • Rozumienie zagrożeń płynących ze świata ludzi i roślin i zwierząt (umiejętność unikania ich).
 • Świadomość zagrożenia wynikającego z niewłaściwego zastosowania leków i środków chemicznych.
 • Samodzielność w bezpiecznym organizowaniu sobie czasu wolnego, kreowaniu zabaw w domu, przedszkolu, na podwórku.

Obszary edukacji przedszkolnej – przewidywanie kompetencji dziecka

Edukacja przedszkolna – wskazane podstawą programową – wspomaganie rozwoju, wychowanie i kształcenie w obszarze:

Wychowania przez sztukę – dziecko widzem i aktorem

Oczekiwane kompetencje i umiejętności:

 • Umiejętność zachowania się na koncercie, festynie, przedstawieniu,
  w teatrze, kinie.
 • Odgrywanie ról w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maska).

Obszary edukacji przedszkolnej – przewidywanie  kompetencji dziecka

Edukacja przedszkolna – wskazane podstawą programową – wspomaganie rozwoju, wychowanie i kształcenie w obszarze:

Wychowania przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec

Oczekiwane kompetencje i umiejętności:

 • Umiejętność śpiewania piosenek, muzykowania i tańca.
 • Dostrzeganie dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego.
 • Umiejętność wyrażania muzyki ruchem, pląsem, tańcem.
 • Umiejętność tworzenia muzyki z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych (i innych przedmiotów) wraz z improwizacją ruchową.
 • Umiejętność uważnego (w skupieniu) słuchania muzyki, także poważnej.

Obszary edukacji przedszkolnej – przewidywanie kompetencji dziecka

Edukacja przedszkolna – wskazane podstawą programową – wspomaganie rozwoju, wychowanie i kształcenie w obszarze:

Wychowania przez sztukę – różnych form plastycznych

Oczekiwane kompetencje i umiejętności:

 • Zainteresowanie wybranymi zabytkami i  dziełami sztuki, tradycjami i regionalnymi obrzędami ludowymi.
 • Umiejętność wypowiadania się w różnych technikach plastycznych z użyciem elementarnych środków wyrazu (barwa, kształt).
 • Wykonywanie prostych kompozycji plastycznych i form konstrukcyjnych.
 • Zainteresowanie malarstwem, rzeźbą, architekturą (w tym architekturą zieleni i architektura wnętrz).

Obszary edukacji przedszkolnej – przewidywanie kompetencji dziecka

Edukacja przedszkolna – wskazane podstawą programową – wspomaganie rozwoju, wychowanie i kształcenie w obszarze:

Wspomagania rozwoju umysłowego dzieci

Zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych. Oczekiwane kompetencje i umiejętności:

 • Umiejętność wznoszenia konstrukcji z klocków, tworzenie kompozycji z różnorodnych materiałów, rozumienie poczucia „sprawstwa”.
 • Właściwe używanie prostych narzędzi podczas majsterkowania.
 • Rozumienie działania domowych urządzeń technicznych.
 • Bezpieczne posługiwanie się domowymi urządzeniami technicznymi.

Obszary edukacji przedszkolnej – przewidywanie kompetencji dziecka

Edukacja przedszkolna – wskazane podstawą programową – wspomaganie rozwoju, wychowanie i kształcenie w obszarze:

Rozumienia istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń

Oczekiwane kompetencje i umiejętności:

 • Rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla poszczególnych pór roku.
 • Umiejętność rozpoznawania zagrożeń wynikających ze zjawisk atmosferycznych i unikania ich (np. dziecko wie, że nie należy stać poddrzewem podczas burzy).
 • Rozumienie komunikatów o pogodzie ogłaszane w radiu i telewizji i umie je wykorzystać w codziennym życiu.

Obszary edukacji przedszkolnej – przewidywanie kompetencji dziecka

Edukacja przedszkolna – wskazane podstawą programową – wspomaganie rozwoju, wychowanie i kształcenie w obszarze:

Wychowania dla poszanowania roślin i zwierząt

Oczekiwane kompetencje i umiejętności:

 • Umiejętność rozpoznawania roślin i zwierząt żyjących w różnych środowiskach przyrodniczych.
 • Znajomość warunków potrzebnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (temperatura, światło wilgotność).
 • Umiejętność wskazania zmian zachodzących w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku.
 • Umiejętność wskazania sposobów ochrony zwierząt i udzielania im pomocy w zimie.

Obszary edukacji przedszkolnej – przewidywanie kompetencji dziecka

Edukacja przedszkolna – wskazane podstawą programową – wspomaganie rozwoju, wychowanie i kształcenie w obszarze:

Gotowości do nauki czytania i pisania

Oczekiwane kompetencje i umiejętności:

 • Umiejętność określania kierunku i miejsca na kartce papieru.
 • Rozumienie poleceń i wykonanie ich – w zakresie rysowania prostych figur – koła, szlaczków, linii łamanych, falowanych, etc.
 • Rozróżnianie strony lewej i prawej w przestrzeni i na kartce.
 • Umiejętność zapamiętywania zawartości ilustracji, uważnego patrzenia.
 • Gotowość do pisania – koordynacja wzrokowo-ruchowa w zakresie małej i dużej motoryki.
 • Gotowość do czytania – zainteresowanie tekstami czytanymi i słuchanymi.
 • Umiejętność układania krótkich zdań.
 • Umiejętność dzielenia zdań na wyrazy, wyrazów na sylaby, wyodrębniania głosek w prostych fonetycznie wyrazach.
 • Rozumienie sensu informacji zawartych w prostych rysunkach, popularnych symbolach, oznaczeniach.

Obszary edukacji przedszkolnej – przewidywanie kompetencji dziecka

Edukacja przedszkolna – wskazane podstawą programową – wspomaganie rozwoju, wychowanie i kształcenie w obszarze:

Wychowania rodzinnego, obywatelskiego i patriotycznego

Oczekiwane kompetencje i umiejętności:

 • Umiejętność wymienienia bliskich osób i znajomość podstawowych danych (miejsce pracy, wykonywany zawód).
 • Umiejętność nazwania miejscowości zamieszkania oraz podania informacji o ważnych lokalnie instytucjach, społecznych funkcjach ich pracowników (np. policjant, strażak).
 • Świadomość własnej narodowości, nazwy kraju ojczystego / zamieszkania, nazwy stolicy.
 • Umiejętność rozpoznania i nazwania godła, flagi, hymnu swojej ojczyzny, świadomość przynależności do Unii Europejskiej.
 • Świadomość równości ludzi wobec prawa

Edukacja przedszkolna – wskazane podstawą programową – wspomaganie rozwoju, wychowanie i kształcenie w obszarze:

 • Kształtowaniu umiejętności społecznych dzieci.
 • Kształtowania czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych.
 • Wychowania zdrowotnego i kształtowania sprawności fizycznej dzieci.
 • Wdrażania dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.
 • Wychowania przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
 • Wychowania przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
 • Wychowania przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
 • Wychowania przez sztukę – różnych form plastycznych.
 • Wspomagania rozwoju umysłowego dzieci.
 • Rozumienia istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń.
 • Wychowania dla poszanowania roślin i zwierząt.
 • Gotowości do nauki czytania i pisania.

Wychowania rodzinnego, obywatelskiego i patriotycznego.

Poniżej linki ( znaczenie zabawy, umiejętności dzieci w wieku przedszkolnym)

https://zdrowyprzedszkolak.pl/wychowanie/695/pozwol-dziecku-sie-bawic-o-roli-zabawy-w-zyciu-dziecka.html

http://www.podgwiazdkami.pl/?umiejetnosci-kluczowe-dziecka-2-6-3-letniego,62

i