Podstawowe informacje

Przedszkole jest placówką publiczną z oddziałem integracyjnym, której organem prowadzącym jest Burmistrz Miasta Luboń.

Nazwa przedszkola: Przedszkole Nr 5 „Weseli Sportowcy”

Adres przedszkola: 62 – 030 Luboń, ul.Osiedlowa 19

Numer telefonu i fax: 61  8 130 940

Godziny pracy przedszkola: 6.00 – 16.30 tj. 10,5 godziny dziennie od poniedziałku do piątku

W ciągu roku czynne jest 11 miesięcy

Ilość miejsc w przedszkolu: 140

Ilość oddziałów w przedszkolu: 6

             I oddział – „Skaczące piłeczki”

II oddział – „Kręglarze”

III oddział – „Kolarze”

IV oddział – „Piłkarze”

V oddział – „Gimnastycy”

VI oddział integracyjny – „Koszykarze”

Przedszkole powstało w 1983r. jako inwestycja Miasta Lubonia. Budynek mieści się w pięknym, parkowym otoczeniu.

IMG_2284 Miejsce jest spokojne. Dzieci codziennie korzystają z ogrodu jordanowskiego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku.

Przedszkole posiada 6 dużych sal z przyległymi łazienkami, gabinet pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, salę do rehabilitacji ruchowej, bibliotekę, pomieszczenia kuchenne i administracyjne, hol oraz dużą szatnię dla dzieci.

Od września 2006r. przedszkole posiada ofertę oddziału integracyjnego z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną oraz obsługową i bardzo dobre warunki lokalowe. Do tej grupy można zapisać dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ruchowymi. Do „Karty zgłoszenia” należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przedszkole jest otwarte na wszelkie propozycje rodziców dotyczące pracy z dziećmi i współpracy, aby stworzyć jak najlepsze warunki rozwoju wychowanków oraz podnieść poziom placówki.

Nasz wychowanek:

 • ma poczucie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu
 • ma rozbudzoną ciekawość poznawczą, jest aktywny, umie wyrażać swoje myśli i przeżycia
 • jest samodzielny, dąży do osiągania celów, podejmuje odpowiedzialność za siebie i najbliższe otoczenie
 • umie obserwować, rozumie zjawiska zachodzące w otoczeniu przyrodniczym, społecznym i kulturowym
 • ma rozwiniętą wyobraźnię i fantazję
 • jest zwinny i sprawny wrażliwy pod względem moralnym i estetycznym
 • jest przygotowany do podjęcia nauki w szkole

Rodzice:

 • rodzice w naszym przedszkolu są współgospodarzami i partnerami w wychowywaniu dziecka
 • mają wpływ na organizację pracy przedszkola
 • decydują o wyborze zajęć  dodatkowych
 • są informowani o postępach dziecka, trudnościach, zachowaniu
 • mogą zostać w przedszkolu jak długo zechcą
 • mogą uczestniczyć w prowadzeniu zajęć programowych z nauczycielami lub służyć radą w sprawach, w których są specjalistami


Spotkania z Rodzicami:

 • Zebrania z wszystkimi rodzicami – wrzesień, czerwiec, marzec/kwiecień oraz wg potrzeb
 • Kontakty indywidualne – wg potrzeb
 • Udział Rodziców w okolicznościowych imprezach ogólnoprzedszkolnych i grupowych
 • Udział rodziców w zajęciach otwartych i warsztatach – wg planu rocznego
 • Dzień otwarty (tzw. dyżur – udzielanie informacji o rozwoju dziecka) – wg planu rocznego
 • Spotkania ze specjalistami – wg potrzeb i planu rocznego

Uroczystości przedszkolne:

 • Festyn rodzinny; Mikołaj;
 • Obiad wigilijny i spotkanie z gwiazdorem;
 • Balik karnawałowy;
 • Dzień Babci i Dziadka;
 • Pasowanie na Przedszkolaka;
 • Powitanie wiosny;
 • Śniadanie wielkanocne i szukanie zająca;
 • Dzień Ziemi,
 • Dzień Matki i Ojca;
 • Dzień Dziecka;
 • Olimpiada Sportowa;
 • Pożegnanie dzieci odchodzących do szkoły