• Przedszkole Nr 5 „Weseli Sportowcy”

  Przedszkole jest placówką publiczną z oddziałem integracyjnym, której organem prowadzącym jest Burmistrz Miasta Luboń.

  Przedszkole Kontakt
 • Przedszkole Weseli Sportowcy

  mieści się w pięknym, parkowym otoczeniu. Dzieci codziennie korzystają z ogrodu jordanowskiego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku.

  Przedszkole Kontakt

Podstawowe informacje

Weseli Sportowcy Przedszkole Publiczne Luboń

Nazwa przedszkola: Przedszkole Nr 5 „Weseli Sportowcy”

Adres przedszkola: 62 – 030 Luboń, ul.Osiedlowa 19

Numer telefonu i fax: 61  8 130 940

Godziny pracy przedszkola: 6.00 – 16.30 tj. 10,5 godziny dziennie od poniedziałku do piątku

W ciągu roku czynne jest 11 miesięcy.

Serdecznie zapraszamy w piątek 28.08.2020r.  nowo przyjęte dzieci 3 – letnie. Szczegółowe godziny spotkania zostaną Państwu przekazane SMS – em.  Na zajęcia zapraszamy dziecko z jednym rodzicem lub opiekunem. Rodzic jest zobowiązany przyjść w maseczce i jednorazowych rękawiczkach. Do zobaczenia !!!

ROK  SZKOLNY 2019/2020

 SZANOWNI  RODZICE!!!

W związku z funkcjonowaniem Przedszkola od 06.05.2020 roku w reżimie sanitarnym prosimy o zapoznanie się z treścią oświadczenia, które każdy rodzic mający zamiar posłać dziecko do przedszkola powinien zaakceptować i stosować się do zawartych w nim zasad.

oświadczenie rodzica maj 2020

DRODZY  RODZICE!

W  ZWIĄZKU  Z  PRZEDŁUŻONYM  TERMINEM  ZAWIESZENIA  ZAJĘĆ I ZGODNIE  Z  ROZPORZĄDZENIEM  MEN PODEJMUJEMY  PRÓBĘ  PRZEKAZYWANIA  PRZYKŁADÓW  ZABAW  I  DZIAŁAŃ, KTÓRE  MOŻNA,  A  W  PRZYPADKU   SZEŚCIOLATKÓW  NALEŻY  PROWADZIĆ  Z  DZIEĆMI  W  DOMU  PODCZAS  OKRESU  ZAWIESZENIA  ZAJĘĆ  DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH  W  PRZEDSZKOLU.

ZAPRASZAMY  WAS  DO  KORZYSTANIA  Z  POMYSŁÓW  NA  ZABAWY, ĆWICZENIA,  KTÓRE  UMILĄ  CZAS, UŁATWIĄ  HARMONIJNY  ROZWÓJ  DZIECKA ORAZ  POZWOLĄ  REALIZOWAĆ  PODSTAWĘ  PROGRAMOWĄ  W  TYM  TRUDNYM  CZASIE.

JUŻ  OD  JUTRA  W  ZAKŁADCE  AKTUALNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH GRUP  ZNAJDZIECIE  PAŃSTWO  NASZE  ZESTAWY  ZABAW  I  ĆWICZEŃ.

 Dokumentujcie, róbcie zdjęcia a potem pochwalcie się swoimi działaniami zamieszczając je na FACEBOOK-u.

Życzymy wszystkim dobrej zabawy i do zobaczenia!!

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  DZIECI  I  ICH  RODZICÓW

BIORĄCYCH  UDZIAŁ  W  TEGOROCZNEJ  REKRUTACJI  DO 

ODWIEDZENIA  NASZEGO  PRZEDSZKOLA  I  WSPÓLNEJ  ZABAWY

DNIA  04.03.2020 (ŚRODA).

DRZWI  OTWARTE  PRZEDSZKOLA  NR 5  „WESELI  SPORTOWCY”

ROZPOCZYNAMY  O  GODZINIE 15.00

SZANOWNI  MIESZKAŃCY!

Od 04 listopada 2019 rusza program „Rodzinne boiska”. Program jest realizowany w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście Luboń i jest finansowany z budżetu miasta, w całości ze środków pozyskiwanych ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zajęcia sportowe prowadzone będą wg następującego harmonogramu:

 • stadion przy ulicy Rzecznej w Luboniu w każdy poniedziałek w godzinach od 17.00 do 20.00 oraz w każdą sobotę w godzinach od 10.00 do 14.00
 • boisko przy Szkole Podstawowej nr 2 w Luboniu w każdy czwartek w godzinach od 17.00 do 20.00 oraz w każdą sobotę w godzinach od 12.00 do 16.00
 • boisko przy placu zabaw ul. Kołłątaja w Luboniu w każdy piątek w godzinach od 17.00 do 20.00 oraz w każdą sobotę w godzinach od 10.00 do 14.00.

Warto dodać, że w tym czasie obiekty nie będą dostępne dla grup zorganizowanych.

Program pilotażowo będzie trwał do końca listopada 2019, a w roku 2020 rozpocznie się 1 kwietnia i zostanie rozszerzony o pozostałe boiska sportowe (przy hali LOSiR oraz „Orlik” przy ulicy Dojazdowej). Najważniejszym celem programu jest zorganizowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu, zapobieganie patologiom i zapewnienie możliwości bezpiecznego korzystania z boisk sportowych.

Koordynatorem programu jest LOSiR spółka z o.o. Uczestnicy spotkań (a przypomnijmy, że są one otwarte dla wszystkich i bezpłatne) mogą liczyć na gry i zabawy sportowe pod opieką wykwalifikowanej kadry.

Serdecznie zapraszamy do zabawy na „Rodzinnych Boiskach”.

Urząd Miasta Luboń, Wydział Oświaty, Zdrowia i Kultury.

Romualda Suchowiak

Kierownik WOZiK UM Luboń

tel. 618130011 w.11/37

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) dalej RODO, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO Przedszkola nr 5 Weseli Sportowcy.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu nr 5 Weseli Sportowcy w Luboniu jest Dyrektor Przedszkola nr 5 Weseli Sportowcy.

Inspektor ochrony danych osobowych w Przedszkolu nr 5 Weseli Sportowcy został powołany zgodnie z Art. 158 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r.

Administrator danych osobowych – Dyrektor Przedszkola nr 5 Weseli Sportowcy przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz Art. 9 Ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:

a) rekrutacji dzieci do przedszkola ,

b) ewidencji dzieci,

c) prowadzenia dziennika zajęć,

d) sprawozdawczych,

e) dokumentowania pracy przedszkola

f) promowania pracy przedszkola w formie umieszczania na stronie internetowej przedszkola opisów działalności przedszkola wraz ze zdjęciami.

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będzie:

a) Przedszkole nr 5 weseli Sportowcy

b) organy: nadzoru pedagogicznego i prowadzący

c) podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane
w związku z organizacją pracy szkoły,

d) podmioty współpracujące z przedszkolem w zakresie edukacji, opieki i wychowania, zgodnie z obowiązującym prawem – Ustawa Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r.
z poźn. zmianami.

Pani/Pana dane osobowe dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
z obowiązującym prawem.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Przedszkola nr 5 Weseli Sportowcy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej szkoły wobec Pani/Pana dziecka.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Szanowni Państwo, w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) osoby, które nie życzą sobie by wizerunek dziecka został upublicznionych na naszej stronie internetowej proszone są o kontakt z administratorem Przedszkola nr 5 Weseli Sportowcy: adres e-mail: przedszkole@weselisportowcy.edu.pl lub telefonicznie 663 988 108.

   

Grupy: