WITAMY

 NADAL BĘDZIE NAM MIŁO WYCHOWYWAĆ,  UCZYĆ, ZDOBYWAĆ NOWE UMIEJĘTNOŚCI DOSKONALIĆ ZDOBYTE NASZE PRZEDSZKOLAKI.

 mgr Ewa Kowalska i  mgr Mariola Sroczyńska i pani Basia Różewska otoczą opieką przedszkolaki w grupie KOLARZE.

W czasie pobytu w przedszkolu realizowane są zadania zgodne z Podstawą Programową oraz realizowany jest Program „ Zabawy z porami roku”. Do zajęć wykorzystywane są karty pracy http://podrecznikarnia.pl/

 

Edukacja przedszkolna – wskazane podstawą programową –  wspomaganie rozwoju, wychowanie i kształcenie w obszarze:

Kształtowania  umiejętności społecznych dzieci

 

 • Porozumiewanie się z dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 • Oczekiwane kompetencje i umiejętności:
 • Obdarzanie uwagą dzieci i dorosłych.
 •  Rozumienie wypowiedzi i oczekiwań.
 •  Stosowanie zwrotów grzecznościowych.
 •  Zachowanie adekwatne do sytuacji.
 •  Przestrzeganie reguł (w zabawach i świecie dorosłych).
 •  Samodzielność w sytuacjach codziennych.
 •  Przewidywanie skutków własnych działań.
 •  Empatyczne rozumienie trudnej sytuacji życiowej innych dzieci.
 • Zna podstawowe dane o sobie.
 • Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa.

 

Obszary edukacji przedszkolnej – przewidywanie kompetencji dziecka

Edukacja przedszkolna – wskazane podstawą programową – wspomaganie rozwoju, wychowanie i kształcenie w obszarze:

Kształtowania czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych

 

Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku
Oczekiwane kompetencje i umiejętności:
 • Umiejętność poprawnego mycia się i  wycierania oraz mycia zębów.
 • Właściwe zachowanie przy stole podczas posiłków, nakrywanie do stołu, sprzątanie po sobie.
 • Samodzielność w korzystaniu z toalety.
 • Samodzielność w ubieraniu i rozbieraniu się.
 • Dbałość o osobiste rzeczy.
 • Utrzymywanie porządku w swoim otoczeniu.

 

 

 

 

 

 

Obszary edukacji przedszkolnej – przewidywanie kompetencji dziecka

Edukacja przedszkolna – wskazane podstawą programową – wspomaganie rozwoju, wychowanie i kształcenie w obszarze:

Wspomaganie rozwoju mowy dzieci

 

Oczekiwane kompetencje i umiejętności:

 • Poprawność wypowiedzi pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym, składniowym
 • Płynność mówienia, dostosowanie natężenia i tonu głosu do sytuacji
 • Uważne słuchanie ze zrozumieniem
 • Umiejętność zadawania pytań o niezrozumiałe fakty
 • Umiejętność formułowania dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach
 • Zrozumiałe komunikowanie swoich potrzeb i  decyzji

 

 

Obszary edukacji przedszkolnej – przewidywanie kompetencji dziecka

Edukacja przedszkolna – wskazane podstawą programową –wspomaganie rozwoju, wychowanie i kształcenie w obszarze:

Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych

 

Poznawanie i rozumienie siebie i swojego otoczenia. Oczekiwane kompetencje i umiejętności:

 • Przewidywanie skutków działań manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach).
 • Grupowanie obiektów – klasyfikowanie, formułowanie uogólnień (co do siebie pasuje, cechy wspólne, cechy różnicujące).
 • Kształtowanie i doskonalenie myślenia przyczynowo -skutkowego, przewidywanie co się może zdarzyć.

 

 

Obszary edukacji przedszkolnej – przewidywanie kompetencji dziecka

Edukacja przedszkolna – wskazane podstawą programową wspomaganie rozwoju, wychowanie i kształcenie w obszarze:

Wychowania zdrowotnego i kształtowania sprawności fizycznej dzieci

 

Oczekiwane kompetencje i umiejętności:

 • Umiejętność dbania o własne zdrowie.
 • Orientacja w zakresie zdrowego odżywiania.
 • Rozumienie związku między chorobą a leczeniem, konieczności poddawania się leczeniu i przyjmowania leków/zastrzyków.
 • Gotowość doskonalenia własnej sprawności fizycznej.
 • Aktywne uczestnictwo w zajęciach ruchowych, zabawach, grach w ogrodzie, parku, na boisku i sali gimnastycznej.

 

 

Obszary edukacji przedszkolnej – przewidywanie kompetencji dziecka

Edukacja przedszkolna wskazane podstawą programową – wspomaganie rozwoju, wychowanie i kształcenie w obszarze:     

Wdrażania dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych

 

Oczekiwane kompetencje i umiejętności:

 • Umiejętność właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia.
 • Umiejętność poproszenie o pomoc.
 • Umiejętność bezpiecznego poruszania się po drogach i korzystania ze środków transportu.
 • Rozumienie zagrożeń płynących ze świata ludzi i roślin i zwierząt (umiejętność unikania ich).
 • Świadomość zagrożenia wynikającego z niewłaściwego zastosowania leków i środków chemicznych.
 • Samodzielność w bezpiecznym organizowaniu sobie czasu wolnego, kreowaniu zabaw w domu, przedszkolu, na podwórku.

 

 

Obszary edukacji przedszkolnej – przewidywanie kompetencji dziecka

Edukacja przedszkolna – wskazane podstawą programową – wspomaganie rozwoju, wychowanie i kształcenie w obszarze:

Wychowania przez sztukę – dziecko widzem i aktorem

 

Oczekiwane kompetencje i umiejętności:

 • Umiejętność zachowania się na koncercie, festynie, przedstawieniu,
  w teatrze, kinie.
 • Odgrywanie ról w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maska).

 

 

Obszary edukacji przedszkolnej – przewidywanie  kompetencji dziecka

Edukacja przedszkolna – wskazane podstawą programową – wspomaganie rozwoju, wychowanie i kształcenie w obszarze:

Wychowania przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec

 

Oczekiwane kompetencje i umiejętności:

 • Umiejętność śpiewania piosenek, muzykowania i tańca.
 • Dostrzeganie dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego.
 • Umiejętność wyrażania muzyki ruchem, pląsem, tańcem.
 • Umiejętność tworzenia muzyki z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych (i innych przedmiotów) wraz z improwizacją ruchową.
 • Umiejętność uważnego (w skupieniu) słuchania muzyki, także poważnej.

 

 

Obszary edukacji przedszkolnej – przewidywanie kompetencji dziecka

Edukacja przedszkolna – wskazane podstawą programową – wspomaganie rozwoju, wychowanie i kształcenie w obszarze:

Wychowania przez sztukę – różnych form plastycznych

 

Oczekiwane kompetencje i umiejętności:

 • Zainteresowanie wybranymi zabytkami i  dziełami sztuki, tradycjami i regionalnymi obrzędami ludowymi.
 • Umiejętność wypowiadania się w różnych technikach plastycznych z użyciem elementarnych środków wyrazu (barwa, kształt).
 • Wykonywanie prostych kompozycji plastycznych i form konstrukcyjnych.
 • Zainteresowanie malarstwem, rzeźbą, architekturą (w tym architekturą zieleni i architektura wnętrz).

 

 

Obszary edukacji przedszkolnej – przewidywanie kompetencji dziecka

Edukacja przedszkolna – wskazane podstawą programową – wspomaganie rozwoju, wychowanie i kształcenie w obszarze:

Wspomagania rozwoju umysłowego dzieci

 

Zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych. Oczekiwane kompetencje i umiejętności:

 • Umiejętność wznoszenia konstrukcji z klocków, tworzenie kompozycji z różnorodnych materiałów, rozumienie poczucia „sprawstwa”.
 • Właściwe używanie prostych narzędzi podczas majsterkowania.
 • Rozumienie działania domowych urządzeń technicznych.
 • Bezpieczne posługiwanie się domowymi urządzeniami technicznymi.

 

 

Obszary edukacji przedszkolnej – przewidywanie kompetencji dziecka

Edukacja przedszkolna – wskazane podstawą programową – wspomaganie rozwoju, wychowanie i kształcenie w obszarze:

Rozumienia istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń

 

Oczekiwane kompetencje i umiejętności:

 • Rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla poszczególnych pór roku.
 • Umiejętność rozpoznawania zagrożeń wynikających ze zjawisk atmosferycznych i unikania ich (np. dziecko wie, że nie należy stać poddrzewem podczas burzy).
 • Rozumienie komunikatów o pogodzie ogłaszane w radiu i telewizji i umie je wykorzystać w codziennym życiu.

 

 

 

Obszary edukacji przedszkolnej – przewidywanie kompetencji dziecka

Edukacja przedszkolna – wskazane podstawą programową – wspomaganie rozwoju, wychowanie i kształcenie w obszarze:

Wychowania dla poszanowania roślin i zwierząt

 

Oczekiwane kompetencje i umiejętności:

 • Umiejętność rozpoznawania roślin i zwierząt żyjących w różnych środowiskach przyrodniczych.
 • Znajomość warunków potrzebnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (temperatura, światło wilgotność).
 • Umiejętność wskazania zmian zachodzących w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku.
 • Umiejętność wskazania sposobów ochrony zwierząt i udzielania im pomocy w zimie.

 

 

Obszary edukacji przedszkolnej – przewidywanie kompetencji dziecka

Edukacja przedszkolna – wskazane podstawą programową – wspomaganie rozwoju, wychowanie i kształcenie w obszarze:

Gotowości do nauki czytania i pisania

 

Oczekiwane kompetencje i umiejętności:

 • Umiejętność określania kierunku i miejsca na kartce papieru.
 • Rozumienie poleceń i wykonanie ich – w zakresie rysowania prostych figur – koła, szlaczków, linii łamanych, falowanych, etc.
 • Rozróżnianie strony lewej i prawej w przestrzeni i na kartce.
 • Umiejętność zapamiętywania zawartości ilustracji, uważnego patrzenia.
 • Gotowość do pisania – koordynacja wzrokowo-ruchowa w zakresie małej i dużej motoryki.
 • Gotowość do czytania – zainteresowanie tekstami czytanymi i słuchanymi.
 • Umiejętność układania krótkich zdań.
 • Umiejętność dzielenia zdań na wyrazy, wyrazów na sylaby, wyodrębniania głosek w prostych fonetycznie wyrazach.
 • Rozumienie sensu informacji zawartych w prostych rysunkach, popularnych symbolach, oznaczeniach.

 

 

Obszary edukacji przedszkolnej – przewidywanie kompetencji dziecka

Edukacja przedszkolna – wskazane podstawą programową – wspomaganie rozwoju, wychowanie i kształcenie w obszarze:

Wychowania rodzinnego, obywatelskiego i patriotycznego

 

Oczekiwane kompetencje i umiejętności:

 • Umiejętność wymienienia bliskich osób i znajomość podstawowych danych (miejsce pracy, wykonywany zawód).
 • Umiejętność nazwania miejscowości zamieszkania oraz podania informacji o ważnych lokalnie instytucjach, społecznych funkcjach ich pracowników (np. policjant, strażak).
 • Świadomość własnej narodowości, nazwy kraju ojczystego / zamieszkania, nazwy stolicy.
 • Umiejętność rozpoznania i nazwania godła, flagi, hymnu swojej ojczyzny, świadomość przynależności do Unii Europejskiej.
 • Świadomość równości ludzi wobec prawa

 

 

 

Edukacja przedszkolna – wskazane podstawą programową – wspomaganie rozwoju, wychowanie i kształcenie w obszarze:

 • Kształtowaniu umiejętności społecznych dzieci.
 • Kształtowania czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych.
 • Wychowania zdrowotnego i kształtowania sprawności fizycznej dzieci.
 • Wdrażania dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.
 • Wychowania przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
 • Wychowania przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
 • Wychowania przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
 • Wychowania przez sztukę – różnych form plastycznych.
 • Wspomagania rozwoju umysłowego dzieci.
 • Rozumienia istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń.
 • Wychowania dla poszanowania roślin i zwierząt.
 • Gotowości do nauki czytania i pisania.

Wychowania rodzinnego, obywatelskiego i patriotycznego.

Poniżej linki ( znaczenie zabawy, umiejętności dzieci w wieku przedszkolnym)

https://zdrowyprzedszkolak.pl/wychowanie/695/pozwol-dziecku-sie-bawic-o-roli-zabawy-w-zyciu-dziecka.html

http://www.podgwiazdkami.pl/?umiejetnosci-kluczowe-dziecka-2-6-3-letniego,62

i