Informator dla Rodziców

Informacja o rekrutacji uzupełniającej

4 maja 2020 r. rusza rekrutacja uzupełniająca. W związku z epidemią w systemie Nabór zostanie udostępniona możliwość złożenia wniosku elektronicznie bez konieczności składania papierowej wersji w przedszkolu.            W załączniku znajduje się instrukcja postępowania. Rodzice mogą oczywiście złożyć wniosek drogą tradycyjną przychodząc  do przedszkola. Prosimy o umówienie spotkania wcześniej mailem lub telefonicznie

Wypełniony wniosek wraz z oświadczeniami można wysłać elektronicznie korzystając z nowej funkcjonalności, która dostępna jest na koncie zakładanym automatycznie po wypełnieniu podania. W tym celu na koncie przy podaniu, które chcemy wysłać do szkoły należy kliknąć przycisk Wybierz akcję (Rysunek nr 1).

Rysunek nr 1

W kolejnym kroku należy wybrać opcję Złóż wniosek (Rysunek nr 2).

Rysunek nr 2

Po kliknięciu Złóż wniosek status dokumentu zmieni się z Nowy wniosek w rekrutacji podstawowej na Zweryfikowany w rekrutacji podstawowej (Rysunek nr 3). Od tego momentu zmiany na podaniu może wykonać tylko szkoła pierwszego wyboru.

Rysunek nr 3

Następnie należy pobrać dokument korzystając z opcji Pobierz podanie (Rysunek nr 4), wydrukować i podpisać. Pozostałe dokumenty np. oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów również należy wydrukować, wypełnić i podpisać. Po zeskanowaniu/zrobieniu zdjęć wszystkich dokumentów można

je wysłać za pomocą systemu do szkoły pierwszego wyboru. W tym celu należy kliknąć przycisk Wybierz akcję następnie Załączniki (Rysunek nr 5).

Rysunek nr 4

Rysunek nr 5

Na kolejnym ekranie, aby dodać dokument należy kliknąć przycisk Dodaj (Rysunek nr 6).

Rysunek nr 6

Na formularzu przedstawionym na Rysunku nr 7 należy uzupełnić Opis załącznika (np. Wniosek, Oświadczenie nr 1, 2 …), po kliknięciu na przycisk Przeglądaj wskazać plik na dysku zawierający skan dokumentu, a także przepisać tekst z obrazka. Po uzupełnieniu wszystkich danych na formularzu plik zostanie wysłany do placówki po kliknięciu na przycisk Zapisz. Maksymalna wielkość pliku może wynieść 8MB.

Rysunek nr 7

Po poprawnym wysłaniu pliku na ekranie (Rysunek nr 8) zostanie wyświetlona lista plików wysłanych do szkoły pierwszego wyboru. W opisany powyżej sposób można dodać kolejne pliki np. zawierające oświadczenia.

Rysunek nr 8

Zmiana wysłanego dokumentu jest możliwa po wcześniejszym usunięciu dotychczasowego pliku. W tym celu należy kliknąć ikonę
Wysłane pliki można pobrać na dysk klikając ikonę

Szanowni Państwo

Od 2 do 13 marca 2020 roku rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Luboń, na rok szkolny 2020/2021.

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: http://www.nabor.pcss.pl/lubon/

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

od 02.03.2020 r. do 13.03.2020 r. – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego;

– 30.03.2020 r. godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

od 30.03.2020 r. do 03.04.2020 r. – potwierdzenie przez rodziców dzieci zakwalifikowanych, woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego;

– 09.04.2020 r. godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego.

Rodzice przy pomocy indywidualnego numeru PIN lub bezpośrednio w przedszkolu/szkole podstawowej, sprawdzają wyniki rekrutacji.

– od 04.05.2020 r. do 11.05.2020 r. – rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w przedszkolach

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych zostaną umieszczone w widocznych miejscach w przedszkolach/szkołach podstawowych.

W rekrutacji uczestniczą dzieci zamieszkujące wraz z rodzicami w Luboniu, które w roku szkolnym 2019/2020 nie uczęszczały do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub chcą zmienić placówkę.

Kandydaci zamieszkali poza Luboniem mogą być przyjęci do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie Lubonia, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola publiczne/oddziały przedszkolne w szkole podstawowej  w Luboniu będą dysponowały wolnymi miejscami.

Dzieci 6 letnie (rocznik 2014)  objęte są obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

W związku z powyższym dzieci w wieku 6 lat obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w: przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym przy szkole podstawowej.

Wszystkie dzieci biorące udział w postępowaniu rekrutacyjnym będą miały zapewnione miejsce w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku o przyjęcie, Burmistrz wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego mogą wybrać nie więcej niż 3 placówki.

Na pierwszym miejscu należy wpisać placówkę, na której najbardziej zależy Rodzicom dziecka.

Kryteria Rekrutacji:

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Lubonia.

W przypadku większej liczby dzieci, które spełniają warunek zamieszkania na terenie Lubonia w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego obowiązują kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe,  dla których przypisano odpowiednio po 1 pkt

 • wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt
 • niepełnosprawność kandydata – 1 pkt
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe:

Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe).

Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).

 

 

Dokumenty, które rodzice/opiekunowie prawni dołączają do wniosku:

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:

 • oświadczenie o zamieszkaniu w Luboniu (oświadczenie nr 1),
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (oświadczenie nr 2),
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.),
 • prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (oświadczenie nr 3),
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.).

W przypadku pkt 3, 4 i 5 należy złożyć dokumenty w postaci (do wyboru):

1) oryginału,

2) notarialnie poświadczonej kopii,

3) odpisu lub wyciągu z dokumentu urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

4) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie/lub jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (nie więcej niż 6 kryteriów, które mogą mieć różną wartość).

Uchwałą z dnia 1 lutego 2018 roku Rada Miasta Luboń wprowadziła następujące kryteria samorządowe:

Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów
Dziecko obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących (kryterium stosuje się również w odniesieniu do pracującego/studiującego w trybie stacjonarnym rodzica/opiekuna prawnego, który samotnie wychowuje dziecko 6 Oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców/opiekunów prawnych

(oświadczenie nr 4)

Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w danym przedszkolu 5 Oświadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez  rodzeństwa kandydata

(oświadczenie nr 5)

Dziecko i oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka mieszkają na terenie miasta Luboń i oboje rodziców/opiekunów prawnych dziecka rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w urzędzie skarbowym właściwym dla miasta Luboń – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko 4 Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka o zamieszkaniu na terenie miasta Lubonia kandydata oraz obojga rodziców/opiekunów prawnych i oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko o rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za miniony rok w urzędzie skarbowym właściwym dla miasta Luboń

(oświadczenie nr 6)

Dziecko, którego rodzeństwo jest absolwentem przedszkola 3 Oświadczenie, że rodzeństwo kandydata jest absolwentem przedszkola

(oświadczenie nr 7)

Dziecko, które w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który prowadzona jest rekrutacja brało udział w rekrutacji bez rezultatu 2 Oświadczenie o wzięciu udziału w rekrutacji do przedszkola w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja bez rezultatu

(oświadczenie nr 8)

Dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych pracuje 1 Oświadczenie o zatrudnieniu jednego z rodziców/opiekunów prawnych

(oświadczenie nr 9)

Rodzice/opiekunowie prawni spełniający którekolwiek z kryteriów zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne dokumenty wskazane przy każdym z kryteriów. Brak dokumentów – załączników do wybranego kryterium – eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.

W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do mniej preferowanej).

 

Wszystkie Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

Weryfikacja oświadczeń:

Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej może:

– żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,

– może zwrócić się do Burmistrza Miasta Luboń, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata,  o potwierdzenie tych okoliczności,

– w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Burmistrz Miasta Luboń korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje,

– oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu (do wywiadu stosuje odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).

 

UWAGA

Przy rekrutacji do przedszkola nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

 

Proszę wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać wszystkie wybrane przez siebie placówki.

 

Wniosek w formie papierowej składa się WYŁĄCZNIE w placówce pierwszego wyboru.

 

W przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki.

 

Instrukcja korzystania z systemu elektronicznego

 1. Proszę otworzyć stronę http://www.nabor.pcss.pl/lubon/,
 2. Stworzyć listę preferencyjnych placówek,
 3. Wypełnić pola formularza,
 4. Proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów ministerialnych i dodatkowych,
 5. Proszę zanieść formularz wraz z załącznikami wyłącznie do przedszkola lub szkoły podstawowej pierwszego wyboru,
 6. Po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic/opiekun prawny otrzyma nr PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu lub szkole.

 

Szanowni Państwo

Od 11 do 22 marca 2019 roku rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Luboń, na rok szkolny 2019/2020.

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: http://www.nabor.pcss.pl/lubon/

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

od 11.03.2019 r. do 22.03.2019 r. – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego;

– 09.04.2019 r. godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

od 09.04.2019 r. do 12.04.2019 r. – potwierdzenie przez rodziców dzieci zakwalifikowanych, woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego, w formie zawarcia umowy cywilno-prawnej z przedszkolem;

– 18.04.2019 r. godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego.

Rodzice przy pomocy indywidualnego numeru PIN lub bezpośrednio w przedszkolu/szkole podstawowej, sprawdzają wyniki rekrutacji.

– od 17.05.2019 r. do 22.05.2019 r. – rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w przedszkolach

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych zostaną umieszczone w widocznych miejscach w przedszkolach/szkołach podstawowych.

W rekrutacji uczestniczą dzieci zamieszkujące wraz z rodzicami w Luboniu, które w roku szkolnym 2018/2019 nie uczęszczały do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub chcą zmienić placówkę.

Kandydaci zamieszkali poza Luboniem mogą być przyjęci do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie Lubonia, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola publiczne/oddziały przedszkolne w szkole podstawowej w Luboniu będą dysponowały wolnymi miejscami.

Dzieci 6 letnie (rocznik 2013) objęte są obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

W związku z powyższym dzieci w wieku 6 lat obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w: przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym przy szkole podstawowej.

Wszystkie dzieci biorące udział w postępowaniu rekrutacyjnym będą miały zapewnione miejsce w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku o przyjęcie, Burmistrz wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego mogą wybrać nie więcej niż 3 placówki.

Na pierwszym miejscu należy wpisać placówkę, na której najbardziej zależy Rodzicom dziecka.

Kryteria Rekrutacji:

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Lubonia.

W przypadku większej liczby dzieci, które spełniają warunek zamieszkania na terenie Lubonia w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego obowiązują kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe, dla których przypisano odpowiednio po 1 pkt

 1. wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt

 1. niepełnosprawność kandydata – 1 pkt

 1. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt

 1. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt

 1. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt

 1. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt

 2. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe:

Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe).

Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).

Dokumenty, które rodzice/opiekunowie prawni dołączają do wniosku:

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:

 1. oświadczenie o zamieszkaniu w Luboniu (oświadczenie nr 1),

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (oświadczenie nr 2),

 1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.),

 1. prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (oświadczenie nr 3),

 1. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.).

W przypadku pkt 3, 4 i 5 należy złożyć dokumenty w postaci (do wyboru):

1) oryginału,

2) notarialnie poświadczonej kopii,

3) odpisu lub wyciągu z dokumentu urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

4) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie/lub jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (nie więcej niż 6 kryteriów, które mogą mieć różną wartość).

Uchwałą z dnia 1 lutego 2018 roku Rada Miasta Luboń wprowadziła następujące kryteria samorządowe:

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów

Dziecko obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących (kryterium stosuje się również w odniesieniu do pracującego/studiującego w trybie stacjonarnym rodzica/opiekuna prawnego, który samotnie wychowuje dziecko

6

Oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców/opiekunów prawnych

(oświadczenie nr 4)

Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w danym przedszkolu

5

Oświadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwa kandydata

(oświadczenie nr 5)

Dziecko i oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka mieszkają na terenie miasta Luboń i oboje rodziców/opiekunów prawnych dziecka rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w urzędzie skarbowym właściwym dla miasta Luboń – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko

4

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka o zamieszkaniu na terenie miasta Lubonia kandydata oraz obojga rodziców/opiekunów prawnych i oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko o rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za miniony rok w urzędzie skarbowym właściwym dla miasta Luboń

(oświadczenie nr 6)

Dziecko, którego rodzeństwo jest absolwentem przedszkola

3

Oświadczenie, że rodzeństwo kandydata jest absolwentem przedszkola

(oświadczenie nr 7)

Dziecko, które w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który prowadzona jest rekrutacja brało udział w rekrutacji bez rezultatu

2

Oświadczenie o wzięciu udziału w rekrutacji do przedszkola w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja bez rezultatu

(oświadczenie nr 8)

Dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych pracuje

1

Oświadczenie o zatrudnieniu jednego z rodziców/opiekunów prawnych

(oświadczenie nr 9)

Rodzice/opiekunowie prawni spełniający którekolwiek z kryteriów zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne dokumenty wskazane przy każdym z kryteriów. Brak dokumentów – załączników do wybranego kryterium – eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.

W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do mniej preferowanej).

Wszystkie Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

Weryfikacja oświadczeń:

Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej może:

– żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,

– może zwrócić się do Burmistrza Miasta Luboń, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, o potwierdzenie tych okoliczności,

– w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Burmistrz Miasta Luboń korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje,

– oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu (do wywiadu stosuje odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).

UWAGA

Przy rekrutacji do przedszkola nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Proszę wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać wszystkie wybrane przez siebie placówki.

Wniosek w formie papierowej składa się WYŁĄCZNIE w placówce pierwszego wyboru.

W przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki.

Instrukcja korzystania z systemu elektronicznego

1. Proszę otworzyć stronę http://www.nabor.pcss.pl/lubon/,

2. Stworzyć listę preferencyjnych placówek,

3. Wypełnić pola formularza,

4. Proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów ministerialnych i dodatkowych,

5. Proszę zanieść formularz wraz z załącznikami wyłącznie do przedszkola lub szkoły podstawowej pierwszego wyboru,

6. Po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic/opiekun prawny otrzyma nr PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu lub szkole.

Wzory oświadczeń stanowią załączniki do Informatora.

http://www.nabor.pcss.pl/lubon/

OŚWIADCZENIE Nr 1

Imię i nazwisko dziecka, PESEL dziecka: …………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania dziecka: …………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że wraz z dzieckiem zamieszkuję w Mieście Luboń pod wskazanym wyżej adresem.

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Luboń, ………………………………….. …………………………………………………………

(data) (podpis rodzica* składającego oświadczenie)

*rodzic – należy przez to rozumieć także prawnego opiekuna oraz osobę (podmiot) sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem

OŚWIADCZENIE Nr 2

Imię i nazwisko rodzica*: ………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania rodzica*: ………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że jestem/jesteśmy rodziną wielodzietną**.

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Luboń, ………………………………….. …………………………………………………………

(data) (podpis osoby składającej oświadczenie)

*rodzic – należy przez to rozumieć także prawnego opiekuna oraz osobę (podmiot) sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem

**wielodzietność – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci 

OŚWIADCZENIE Nr 3

Imię i nazwisko rodzica*: ………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania rodzica*: ………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko** i nie wychowuję wspólnie co najmniej jednego dziecka z jego rodzicem* ………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko i pesel dziecka)

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Luboń, ………………………………….. …………………………………………………………

(data) (podpis osoby składającej oświadczenie)

*rodzic – należy przez to rozumieć także prawnego opiekuna oraz osobę (podmiot) sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem

**samotne wychowywanie dziecka – oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

OŚWIADCZENIE Nr 4

Imię i nazwisko rodzica*: …………………………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania rodzica*: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że studiuję w trybie dziennym** / jestem zatrudniona/zatrudniony na podstawie umowy o pracę / umowy o dzieło / zlecenia ** na czas od ………………………. do ………………………..

w ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa i adres uczelni/zakładu pracy)

w pełnym/niepełnym wymiarze czasu pracy**

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Luboń, …………………………………. ………………………………………………………..

(data) (podpis osoby składającej oświadczenie)

Imię i nazwisko rodzica*: …………………………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania rodzica*: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że studiuję w trybie dziennym** / jestem zatrudniona/zatrudniony na podstawie umowy o pracę / umowy o dzieło / zlecenia ** na czas od ………………………. do ………………………..

w ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa i adres uczelni/zakładu pracy)

w pełnym/niepełnym wymiarze czasu pracy**

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Luboń, …………………………………. ………………………………………………………..

(data) (podpis osoby składającej oświadczenie)

OŚWIADCZENIE Nr 5

Imię i nazwisko rodzica*: ………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania rodzica*: ………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że kandydat do przedszkola ………………………………………………………………………………

(nazwa przedszkola)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko i pesel kandydata)

posiada rodzeństwo ………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko i pesel rodzeństwa kandydata)

które kontynuuje edukację przedszkolną w w/w placówce.

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Luboń, ………………………………….. …………………………………………………………

(data) (podpis osoby składającej oświadczenie)

*rodzic – należy przez to rozumieć także prawnego opiekuna oraz osobę (podmiot) sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem

OŚWIADCZENIE Nr 6

Dane rodziców*

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

Adres zamieszkania rodziców*: ……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczamy, że wraz z dzieckiem zamieszkujemy w Mieście Luboń pod adresem:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

oraz rozliczyliśmy/nie rozliczyliśmy** podatku dochodowego od osób fizycznych za miniony rok w urzędzie skarbowym właściwym dla Miasta Luboń.

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Luboń, ………………………………….. …………………………………………………………

(data) (podpis rodziców* składających oświadczenie)

*rodzic – należy przez to rozumieć także prawnego opiekuna oraz osobę (podmiot) sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem

**odpowiednie należy podkreślić

OŚWIADCZENIE Nr 7

Imię i nazwisko rodzica*: ………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania rodzica*: ………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że kandydat do przedszkola ………………………………………………………………………………

(nazwa przedszkola)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko i pesel kandydata)

posiada rodzeństwo ………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko i pesel rodzeństwa kandydata)

które jest absolwentem w/w placówki.

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Luboń, ………………………………….. …………………………………………………………

(data) (podpis osoby składającej oświadczenie)

*rodzic – należy przez to rozumieć także prawnego opiekuna oraz osobę (podmiot) sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem

OŚWIADCZENIE Nr 8

Imię i nazwisko rodzica*: ………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania rodzica*: ………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że kandydat do przedszkola ……………………………………………………………………………….

(nazwa przedszkola)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko i pesel kandydata)

brał udział w rekrutacji do przedszkola ……………………………………………………………………………………

(nazwa przedszkola)

w roku szkolnym 2018/2019 bez rezultatu.

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Luboń, ………………………………….. …………………………………………………………

(data) (podpis osoby składającej oświadczenie)

*rodzic – należy przez to rozumieć także prawnego opiekuna oraz osobę (podmiot) sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem

OŚWIADCZENIE Nr 9

Imię i nazwisko rodzica*: ………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania rodzica*: ………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że jestem zatrudniona/zatrudniony na podstawie umowy o pracę / umowy o dzieło / zlecenia ** na czas od …………………………………………………. do …………………………………………………

w ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres zakładu pracy)

w pełnym/niepełnym wymiarze czasu pracy**

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Luboń, ………………………………….. …………………………………………………………

(data) (podpis osoby składającej oświadczenie)

*rodzic – należy przez to rozumieć także prawnego opiekuna oraz osobę (podmiot) sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem

**odpowiednie należy podkreślić